mapa pomniejsz powiększ

mapa pomniejsz powiększ

Lubelskie

Logo MNKD Informacje o Projekcieplen

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym realizuje projekt pn.: „Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym” w ramach działania 8.1 osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Nr Projektu: POIS.08.01.00-00-1079/16. Umowa o dofinansowanie: nr POIS.08.01.00-00-1079/16-00.

Decyzją Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego Muzeum Nadwiślańskie otrzymało dofinansowanie w wysokości 9 713 318,72 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zarząd Województwa Lubelskiego zapewnia środki finansowe na wkład własny do projektu.

Całkowity koszt realizacji Projektu: 16 514 463,74 zł. 

W dniu 8 czerwca 2018 r. został podpisany Aneks nr POIS.08.01.00-00-1079/16-01 do umowy o dofinansowanie, w którym ujęto całkowity koszt realizacji Projektu w wysokości  16 514 463,74 PLN
W dniu 28 grudnia 2018 r. został podpisany Aneks nr POIS.08.01.00-00-1079/16-02 do umowy o dofinansowanie, który wprowadza zmianę terminu realizacji Umowy do dnia 30 września 2019 r.

Celem projektu jest ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego, zarówno materialnego, jak i niematerialnego oraz efektywne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego w osiąganiu korzyści społecznych i gospodarczych, zarówno w wymiarze krajowym, jak i regionalnym i lokalnym.

Projekt zakłada przeprowadzenie kompleksowych prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy muzealnych obiektach zabytkowych oraz w ich otoczeniu. Przewiduje również zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej oraz modernizację muzealnych wystaw stałych.

Inwestycja prowadzona będzie w obiektach przystosowanych do celów wystawienniczych i edukacyjnych, w których mieszczą się oddziały i działy Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym: Kamienicy Celejowskiej, Domu Kuncewiczów (willa Pod wiewiórką), Dworze z Gościeradowa (tzw. Manufaktura Muzealna – miejsce prowadzenia edukacji muzealnej), Domu z Modliborzyc (siedziba m.in. Biblioteki Muzeum) oraz w Spichlerzu Ulanowskiego, w którym zlokalizowane są ekspozycje Oddziału Przyrodniczego.

Modernizacja trzech obecnych wystaw stałych (Kamienica Celejowska, Dom Kuncewiczów i Spichlerz Ulanowskiego) pozwoli na przygotowanie nowych aranżacji i stworzy warunki do prezentacji równolegle wystaw czasowych. W efekcie zwiększy się ilość i jakość wydarzeń kulturalnych. Przy okazji wdrożona zostanie także nowa oferta edukacyjna, uzupełniająca dotychczasowe działania Muzeum Nadwiślańskiego.

W Kamienicy Celejowskiej prace obejmować będą m.in. remont pokrycia dachowego, jak również pomieszczeń na poddaszu oraz w samym budynku. Przeprowadzone zostaną prace konserwatorskie elewacji, drewnianych stropów, schodów i podłóg. Nastąpi wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych oraz naprawa tynków. Zaplanowana została także modernizacja wewnętrznych instalacji sanitarnych, wymiana źródła ciepła oraz wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Nastąpi też rewitalizacja terenu wokół obiektu, w tym samego patio. Co ważne, zmodernizowana infrastruktura wystawiennicza obiektu dostosowana zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu zrealizowany zostanie generalny remont konserwatorski Domu Kuncewiczów, w tym modernizacja wewnętrznych instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych i teletechnicznych, Zaplanowano dokonanie rewaloryzacji ogrodu wraz z małą architekturą. Podobnie jak w przypadku Kamienicy Celejowskiej modernizacja infrastruktury wystawienniczej obiektu uwzględni potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

W Dworze z Gościeradowa remont obejmie pomieszczenia na strychu, modernizację wewnętrznych instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Wykonana zostanie również rewaloryzacja ogrodu przyległego do posesji wraz z małą architekturą. Infrastruktura obiektu dostosowana będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dom wójtowski z Modliborzyc zyska m.in. wymianę pokrycia dachowego, remont elewacji i pomieszczeń oraz wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych. Nie obejdzie się bez modernizacji instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych.

Spichlerz Ulanowskiego przejdzie remont konserwatorski konstrukcji drewnianej spichlerza oraz jego elewacji. Nastąpi modernizacja instalacji sanitarnej, elektrycznej i niskoprądowej. Ważnym elementem projektu jest modernizacja infrastruktury wystawienniczej obiektu i dostosowanie jej do standardów, które pozwolą z niej korzystać osobom z niepełnosprawnościami. Wykonana zostanie także rewaloryzacja terenu przyległego do obiektu, w którym znajdzie się ogród edukacyjny.
Kubatura modernizowanych budynków wyniesie razem 11.323,12 m³.

Realizacja projektu wiązać będzie się z wieloma zagadnieniami organizacyjnymi, w tym okresowym zamknięciem ekspozycji muzealnych wymienionych obiektów. Bieżąca działalność muzealna skupi się przede wszystkim w Gmachu Głównym przy Rynku 19 oraz na terenie Oddziałów Zamek w Janowcu i Grodzisko Żmijowiska. Liczymy na Państwa wyrozumiałość i przychylność, gdyż zaplanowany szeroko zakres prac pozwoli rozwiązać wiele dotychczasowych problemów. Przy okazji Muzeum Nadwiślańskie zyska zupełnie nowe oblicze, gdyż podniesiemy znacznie standard wystaw stałych i czasowych aż w trzech oddziałach jednocześnie.

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą – Ministerstwo Rozwoju narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego poprzez specjalny adres e-mail (nadużycia.POIS@mr.gov.pl) lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (formularz dostępny pod linkiem: www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci).

Ekspozycje Oddziału Przyrodniczego, Kamienicy Celejowskiej oraz Manufaktura Muzealna będą nieczynne dla zwiedzających od dn. 20 listopada 2017 r. do odwołania.

INFRASTRUCTURE AND ENVIRONMENT 2014-2020 OPERATIONAL PROGRAMME

The Vistula Museum in Kazimierz Dolny is implementing a project entitled: “Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym”  [“Conservatory renovation and modernisation of the exhibitions in selected historic buildings of the Vistula Museum in Kazimierz Dolny”] under action 8.1 of Priority Axis 8 Protection of cultural heritage and development of cultural resources of the Infrastructure and Environment 2014-2020 Operational Programme. Project no.: POIS.08.01.00-00-1079/16. Co-financing agreement: POIS.08.01.00-00-1079/16-00.

By decision of the Deputy Prime Minister, Minister of Culture and National Heritage, prof. Piotr Gliński, the Vistula Museum received a subsidy of PLN 9,713,318.72 from the European Regional Development Fund.

The Lubelskie Province Government provides financial resources for its own contribution to the project.

Total cost of Project implementation: PLN 16,514,463.74. 

On 8 June 2018, an Addendum no. POIS.08.01.00-00-1079/16-01 to the co-financing agreement was signed, which includes the total cost of Project implementation in the amount of PLN 16,514,463.74.
On 28 December 2018, an Addendum no. POIS.08.01.00-00-1079/16-02 to the co-financing agreement was signed, which specifies the new deadline for the performance of the Agreement, that is until 30 September 2019.

The aim of the project is the protection and development of cultural heritage, both tangible and intangible, and the effective use of the potential of cultural heritage in achieving social and economic benefits, both at national, regional and local level.

The project assumes carrying out comprehensive conservation, restoration and construction works on the museum’s historic buildings and their surroundings. It also envisages the purchase of permanent equipment for conducting cultural activities, including artistic education and modernisation of permanent museum exhibitions.

The investment will be carried out in facilities adapted for exhibition and educational purposes, which constitute branches and departments of the Vistula Museum in Kazimierz Dolny: Kamienica Celejowska [the Celej House], Dom Kuncewiczów (Willa Pod wiewiórką) [the House of Maria and Jerzy Kuncewicz (Villa under the Squirrel)], Dwór z Gościeradowa [the Manor House from Gościeradów (the so-called Museum’s Workshop – place where museum education is carried out)], Dom z Modliborzyc [the House from Modliborzyce (where the Museum’s Library is located)] and Spichlerz Ulanowskiego [the Granary of Ulanowski] where exhibitions of the Museum of Nature are located.

The modernisation of the three current permanent exhibitions (the Celej House, the House of Maria and Jerzy Kuncewicz and the Granary of Ulanowski) will allow for the preparation of new arrangements and will create conditions for the presentation of temporary exhibitions simultaneously. As a result, the number and the quality of cultural events will increase. At the same time, a new educational offer will be implemented, which will complement the existing activities of the Vistula Museum.

The works in the Celej House will include, among others, renovation of the roof covering, as well as the rooms in the attic and inside the building itself. The conservation works for façades, wooden ceilings, stairs and floors will be carried out. The window and door frames will be replaced and plaster will be repaired. It is also planned to modernise internal sanitary installations, replace the heat source and internal electrical and telecommunication installations. Moreover, the area around the building, including the patio itself, will be regenerated. What is important, the modernised exhibition infrastructure of the facility will be adapted to the needs of the disabled.

As part of the project, a general conservation renovation of the House of Maria and Jerzy Kuncewicz will be carried out, including the modernisation of internal sanitary installations, electrical and telecommunication installations. It is planned to revalorise the garden with landscaping elements.  As in the case of the Celej House, the modernisation of the exhibition infrastructure of the building will take into account the needs of people with disabilities.

In the Manor House from Gościeradów the renovation will include rooms in the attic, modernisation of internal sanitary installations, electrical and telecommunication installations. A revalorisation of the garden adjacent to the property, including landscaping elements, will also be carried out. The infrastructure of the facility will be adapted to the needs of the disabled.

The Mayor’s House from Modliborzyce will have its roof covering replaced. The renovation of its façade and rooms will also take place, while the window and door frames will be replaced. The modernisation of sanitary, electrical and teletechnical installations will be essential.

The Granary of Ulanowski will undergo a conservatory renovation of the wooden structure of the granary and its façade. The sanitary, electrical and low-current installations will be modernised.  An important element of the project is the modernisation of the exhibition infrastructure of the facility and its adjustment to standards that will allow people with disabilities to use it. The revalorisation of the area adjacent to the building, which will house an educational garden, will also be carried out.
The cubic area of the modernised buildings will total 11,323.12 m³.

The implementation of the project will involve many organisational issues, including the temporary shutdown of the museum exhibitions in the aforementioned objects.  The on-going activities of the museum will concentrate mainly at the Main Building at Rynek 19 and on the premises of the branches: Zamek w Janowcu [Janowiec Castle] and Grodzisko Żmijowiska [Żmijowiska Hillfort]. We count on your understanding and favour, as the planned scope of work will allow us to solve many of the existing problems. At the same time, the Vistula Museum will gain a completely new image, as we will significantly raise the standard of permanent and temporary exhibitions in as many as three branches at the same time.

The Vistula Museum in Kazimierz Dolny informs about the availability of the mechanism enabling signalling of potential irregularities or fraud, i.e. an IT tool developed and made available by the Managing Institution – Ministry of Development – which enables the transmission of information on suspicion of irregularities or fraud via a special e-mail address (nadużycia.POIS@mr.gov.pl) or using an electronic notification system via a dedicated website (form available at www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci).

The exhibitions of the Museum of Nature, the Celej House, the House of Maria and Jerzy Kuncewicz and the Documentation Department, the Library and the Museum’s Workshop will be closed to visitors from 20 November 2017 until further notice.


Powrót
Opinie o stronieDodaj opinię

średnia ocen:

Ta strona nie ma jeszcze komentarzy
Twój podpis:
Treść opinii:
Twoja ocena: 1 2 3 4 5
Newsletter
Wpisz adres e-mail...
Muzealna Cafe
więcej
Logowanie

Biuletyn Informacji Publicznej © Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym - 2013.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij
DNI I GODZINY OTWARCIA

Informujemy, że od dn. 20 listopada 2017 nieczynne będą dla zwiedzających (do odwołania) ekspozycje Oddziału Przyrodniczego, Kamienicy Celejowskaiej oraz Manufaktura Muzealna i Biblioteka.

Więcej

Wesprzyj naswsparcie muzeum

Nr konta: 57 1750 1107 0000 0000 2076 2519